Zespół ds. Etyki

W Centrum Medycznym Karpacz powołany został Zespół ds. Etyki, do którego mogą zwracać się pacjenci z problemami natury etycznej oraz pracownicy.

Zadania Zespołu ds. Etyki

  • Zapewnienie ochrony praw pacjentów zgodnie z zasadami etyki medycznej oraz zapisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  • Upowszechnienie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej
  • Rozwiązywanie konfliktów o podłożu moralnych i etycznym
  • Promowanie zachowań i standardów wśród pracowników oraz osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych
  • Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii
  • Promowanie znajomości praw pacjenta oraz monitorowanie ich przestrzegania

Tryb zgłaszania wniosków

Wnioski prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres kontakt@cmkarpacz.pl z dopiskiem w temacie „Zespół ds. Etyki” lub pisemnie na adres Centrum Medycznego Karpacz w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu Etycznego.