Przyjęcie do szpitala

Zgłaszając się do szpitala należy posiadać:

  • prawidłowy numer PESEL (wymóg NFZ – w przypadku błędnego numeru PESEL koszty leczenia pokrywa pacjent),
  • dowód tożsamości
  • karty wypisowe z poprzedniego leczenia szpitalnego,
  • garderobę i bieliznę, przybory toaletowe, obuwie domowe i na spacery oraz zmienne obuwie sportowe na salę gimnastyczną
  • w przypadku dzieci należy dodatkowo posiadać książeczkę zdrowia dziecka, przybory szkolne (książki, zeszyty), zaświadczenie z macierzystej szkoły.

W przypadku przyjęcia pacjenta małoletniego - w wyjątkowych sytuacjach, kiedy rodzice nie mogą osobiście przywieźć dziecka do szpitala - mogą udzielić pełnomocnictwa innej osobie do wyrażenia zgody na przyjęcie do szpitala i na leczenie swojego dziecka. Pełnomocnictwo musi być wyrażone w formie pisemnej na załączonym formularzu: Pełnomocnictwo do wyrażenia zgody na przyjęcie do szpitala.

Termin przyjazdu należy potwierdzić telefoniczne w ciągu 7 dni od daty otrzymania powołania pod numerami telefonu podanymi na otrzymanym powołaniu lub nr telefonu kom. 883 358 138, 883 358 135

Również w razie niemożności stawiennictwa się w wyznaczonym terminie prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny.

W przypadku gdy pacjent stosuje dietę zleconą przez lekarza w miejscu zamieszkania (fenyloketonuria, celiakia, dieta bezglutenowa) proszę podczas potwierdzania przyjazdu poinformować oddział, na który został Pan/Pani powołany o stosowaniu takiej diety.

W przypadku nie przybycia w wyznaczonym terminie przy jednoczesnym braku usprawiedliwienia swojej nieobecności, zgłoszenie Pana/Pani o udzielenie świadczeń zdrowotnych będzie uznawane za rezygnację ze świadczenia.

W razie zmiany stanu zdrowia, wskazującego na potrzebę wcześniejszego niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia, ma Pan/Pani prawo poinformować o tym Centrum, które (jeżeli wynika to z kryteriów medycznych), może skorygować odpowiednio termin udzielenia świadczenia i poinformuje Pana/Panią niezwłocznie o nowym terminie świadczenia.

Centrum informuje również, iż w razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu hospitalizacji, a które to okoliczności uniemożliwiają zachowanie tego terminu, będzie mógł być on zmieniony. O zmianie zostanie Pan/Pani odpowiednio poinformowana przez pracownika Centrum. Nowy termin może zostać także wyznaczony na dzień wcześniejszy od pierwotnie ustalonego.

Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej poza kolejnością. Taki rodzaj świadczenia będzie świadczeniem odpłatnym.