Udostępnianie dokumentacji medycznej

W celu realizacji prawa pacjenta o dostępie do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych Centrum Medyczne Karpacz SA udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana poprzez:

 • wgląd w Izbie Przyjęć lub oddziale w obecności sekretarki lub pielęgniarki z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzania notatek lub zdjęć
 • sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii:
  • wyciąg – skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej
  • odpis – dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem
  • kopia – dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu)
 • wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
 • udostępnienie dokumentacji na informatycznym nośniku danych.

W w/w sytuacjach dokumentacja jest udostępniana na podstawie Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej. Dopuszczalna jest inna forma wniosku pod warunkiem, że zawiera wszystkie dane określone w formularzu.

Oryginał dokumentacji medycznej może być wydany pacjentowi tylko wtedy, gdy zwłoka w wydaniu kopii, odpisu lub wyciągu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia.

Ponadto dokumentacja medyczna udostępniana jest:

 • innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli jest ona niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych
 • organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru
 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, – jeżeli badanie, którego dotyczy dokumentacja, zostało przeprowadzone na ich wniosek
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności – w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych – w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów
 • zakładom ubezpieczeń – za zgodą pacjenta
 • lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia – w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia
 • szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych – bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej należy złożyć w Rejestracji szpitala lub przesłać pocztą na adres Centrum lub na adres e-mail: kontakt@cmkarpacz.pl

Wzór stosownego wniosku jest dostępny poniżej lub w Rejestracji szpitala (czynna codziennie w godz.7.00 - 19.00).

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej zgodnie z Cennikiem usług medycznych.