Deklaracja dostępności Centrum Medycznego Karpacz SA

Centrum Medyczne Karpacz SA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Medycznego Karpacz SA.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie występują poniższe niezgodności:


1. niektóre zamieszczone na stronie zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego
2. niektóre dokumenty zamieszczone są w formacie PDF, nie są dostępne cyfrowo
3. występują niejasne cele linków
4. strona nie jest w pełni responsywna

Treści niedostępne

 • Niektóre dokumenty mogą nie spełniać wymagań dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Oliwer Trapp.
 • E-mail: o.trapp@cmkarpacz.pl
 • Telefon: 883 358 149

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu - Marzena Burnos-Gąszczyk
 • Adres: Centrum Medyczne Karpacz SA
  ul. Myśliwska 13
  58-540 Karpacz
 • E-mail: biurozarzadu@cmkarpacz.pl
 • Telefon: 883 358 121

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przychodnia POZ Karpacz

ul. Konstytucji 3-go maja 71 58-540 Karpacz

Dojazdy i parkingi:

Budynek wyposażony w utwardzony plac wyłożony kostką brukową na którym wyznaczone są miejsca parkingowe.

 • Najbliżej wejścia do budynku wyznaczono miejsce dla pojazdów upoważnionych karetki.
 • Następne miejsce parkingowe wyznaczone jest dla osób niepełnosprawnych.
 • Zapewniono osobom poruszającym się na wózku pas ruchu wolny od przeszkód

Wejście do budynku

Obiekt posiada trzy wejścia do budynku. Wejścia zlokalizowane są z poziomu terenu. Przed wejściem znajduje się zadaszona nieograniczona polem otwierania drzwi przestrzeń manewrowa. Szerokość drzwi wejściowych umożliwia swobodne wejście do budynku osobom z utrudnionym sposobem poruszania się.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.

Strefa wejścia i rejestracji

Rejestracja jest widoczna dla pacjenta od wejścia głównego. W strefie rejestracji umieszczono opis z odpowiednią informacją dotyczącą zasad poruszania się po obiekcie (czytelna tablica informacyjna). Dojście do miejsca rejestracji pozostaje na całej długości bez przeszkód architektonicznych. Punkt rejestracji umożliwia w odpowiedni sposób uzyskanie informacji i pierwszego kontaktu. Placówka POZ zapewnia rejestracje telefoniczną.

Komunikacja

Z wejścia głównego można dostać się na poszczególne piętra zarówno windą jak i schodami. Obiekt posiada dostępną komunikację pionową budynku (platforma dla osób niepełnosprawnych), ciągi komunikacyjne posiadają odpowiednią szerokość pozwalającą na swobodne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych. Schody wyposażone w poręcze. Poczekalnia została przygotowana w taki sposób aby umożliwić osobom z niepełnosprawnościami w odpowiedni sposób oczekiwanie na swoją kolejkę. W strefach służących komunikacji oraz w poczekalni obiekt wyposażony jest w spełniającą kryteria dostępności elementy stolarki drzwiowej.

Pomieszczenia

Gabinety zabiegowe oraz gabinety lekarskie dostępne są z poziomu punktu rejestracji parteru. - Obiekt posiada gabinety o parametrach przestrzennych właściwych dla zagwarantowania dostępności dla pacjentów z niepełnosprawnościami. Drzwi do poszczególnych pomieszczeń są odpowiednio oznakowane , posiadają numery. – Wydzielono pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane do korzystania dla osób z niepełnosprawnościami.

Wiadomości dodatkowe

W budynku znajduje się apteka (wejście z poziomu rejestracji). Na piętrze budynku znajduje się gabinet stomatologiczny. Na piętrze znajduje się poradnia okulistyczna WZROK

Utrudnienia

Główne drzwi wejściowe do budynku nie są wyposażone w automatykę. Brak systemu przyzywowego w pomieszczeniu higieniczno- sanitarnym przeznaczonym do korzystania dla osób niepełnosprawnych

Przychodnia CM MEDIKTA

ul. Wolności 142, 58-506 Jelenia Góra 

Dojazdy i parkingi

Budynek wyposażony w utwardzony plac na którym wyznaczone są miejsca parkingowe.

Wejście do budynku

Obiekt posiada dwa wejścia do budynku. Dla dostępności osobom z niepełnosprawnościami wykonano zewnętrzną pochylnię zaopatrzoną w poręcze. Szerokość drzwi wejściowych umożliwia swobodne wejście do budynku osobom z utrudnionym sposobem poruszania się.

Strefa wejścia i rejestracji

Rejestracja jest widoczna dla pacjenta od wejścia głównego. W strefie rejestracji umieszczono opis z odpowiednią informacją dotyczącą zasad poruszania się po obiekcie (czytelna tablica informacyjna). Punkt rejestracji umożliwia w odpowiedni sposób uzyskanie informacji i pierwszego kontaktu. Placówka POZ zapewnia rejestracje telefoniczną.

Komunikacja

ciągi komunikacyjne posiadają odpowiednią szerokość pozwalającą na swobodne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych. Poczekalnia została przygotowana w taki sposób aby
umożliwić osobom z niepełnosprawnościami w odpowiedni sposób oczekiwanie na swoją kolejkę. W strefach służących komunikacji oraz w pocze-kalni obiekt wyposażony jest w spełniającą kryteria dostęp ności elementy stolarki drzwiowej.

Pomieszczenia

Gabinety zabiegowe oraz gabinety lekarskie dostępne są z poziomu punktu rejestracji ,parteru. - Obiekt posiada gabinety o parametrach przestrzennych właściwych dla zagwarantowania dostępności dla pacjentów z niepełnosprawnościami. Drzwi do poszczególnych pomieszczeń są odpowiednio oznakowane , posiadają numery.

Utrudnienia

Brak wydzielenia pomieszczenia higieniczno- sanitarnego przeznaczonego do korzystania dla osób z niepełnosprawnościami. brak wydzielonego miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Główne drzwi wejściowe do budynku nie są wyposażone w automatykę.

Przychodnia CM ORLE

ul. Cieplicka 83A 58-560 Jelenia Góra

Dojazdy i parkingi

Budynek wyposażony w utwardzony plac wyłożony kostką brukową na którym wyznaczone są miejsca parkingowe. Zapewniono osobom poruszającym się na wózku pas ruchu wolny od przeszkód.

Wejście do budynku

Obiekt posiada dwa wejścia do budynku. Wejścia zlokalizowane są z poziomu terenu. Szerokość drzwi wejściowych umożliwia swobodne wejście do budynku osobom z utrudnionym sposobem poruszania się.

Strefa wejścia i rejestracji

Rejestracja jest widoczna dla pacjenta od wejścia głównego. Dojście do miejsca rejestracji pozostaje na całej długości bez przeszkód architektonicznych. Punkt rejestracji umożliwia w odpowiedni sposób uzyskanie informacji i pierwszego kontaktu. Placówka POZ zapewnia rejestracje telefoniczną.

Komunikacja

W strefach służących komunikacji oraz w poczekalni obiekt wyposażony jest w spełniającą kryteria dostęp ności elementy stolarki drzwiowej.

Pomieszczenia

Gabinety zabiegowe oraz gabinety lekarskie dostępne są z poziomu punktu rejestracji parteru. Obiekt posiada gabinety o parametrach przestrzennych właściwych dla zagwarantowania dostępności dla pacjentów z niepełnosprawnościami. Drzwi do poszczególnych pomieszczeń są odpowiednio oznakowane , posiadają numery.

Utrudnienia

Brak wydzielenia pomieszczenia higieniczno - sanitarnego przeznaczonego do korzystania dla osób z niepełnosprawnościami. Brak wydzielonego miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Główne drzwi wejściowe do budynku nie są wyposażone w automatykę.

Sudecki dom seniora

ul. Franciszkańska 30 58-570 Szklarska Poręba

Dojazdy i parkingi

Budynek wyposażony w utwardzony plac wyłożony kostką brukową na którym wyznaczone są miejsca parkingowe.

Wejście do budynku

Obiekt posiada cztery wejścia do budynku. Wejścia zlokalizowane są z poziomu terenu. Szerokość drzwi wejściowych głównych umożliwia swobodne wejście do budynku osobom z utrudnionym sposobem poruszania się. Drzwi wejściowe główne wyposażone w są automatykę.

Strefa wejścia i rejestracji

Dojście do miejsca „biura ośrodka: (rejestracji) pozostaje na całej długości bez przeszkód architektonicznych. Biuro ośrodka umożliwia w odpowiedni sposób uzyskanie informacji i pierwszego kontaktu.

Komunikacja

Z wejścia głównego można dostać się na poszczególne piętra zarówno windą jak i schodami. Obiekt posiada dostępną komunikację pionową budynku (winda osobowa), wyposażoną w zjazd awaryj ny, w momencie zaniku dostawy energi elektrycznej urządzenie zjeżdża na parter i się otwiera. Ciągi komunikacyjne posiadają odpowiednią szerokość pozwalającą na swobodne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych. Ciągi komunikacyjne wyposażone są w poręcze.  Schody wyposażone w poręcze. W obiekcie została wydzielona przestrzeń w której pensjonariusze mogą spędzać czas wolny. W strefach służących komunikacji oraz w klubie obiekt wyposażony jest w spełniającą kryteria dostęp ności elementy stolarki drzwiowej.

Pomieszczenia

Obiekt posiada gabinety i pokoje o parametrach przestrzennych właściwych dla zagwarantowania dostępności dla pacjentów z niepełnosprawnościami. Drzwi do poszczególnych pomieszczeń są odpowiednio oznakowane , posiadają numery. Wydzielono pomieszczenia higieniczno – sanitarne przystosowane do korzystania dla osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia w których przebywają pensjonariusze została wyposażona w instalacje przyzywową.

Utrudnienia

Brak wydzielenia miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła 707

ul. Myśliwska 15 C 58-540 Karpacz

Dojazdy i parkingi

Budynek wyposażony w utwardzony
na którym wyznaczone są miejsca parkingowe. - wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku

Obiekt posiada trzy wejścia do budynku. Wejścia zlokalizowane są z poziomu terenu. Przed wejściem znajduje się zadaszona nieograniczona polem otwierania drzwi przestrzeń manewrowa. Szerokość drzwi wejściowych umożliwia swobodne wejście do budynku osobom z utrudnionym sposobem poruszania się.

Strefa wejścia i rejestracji

Budynek posiada sekretariat i gabinet nauczyciela w których można uzyskać wszelkie informacje.

Komunikacja

Z wejścia głównego można dostać się na piętro schodami. Ciągi komunikacyjne posiadają odpowiednią szerokość pozwalającą na swobodne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych. Schody wyposażone w poręcze. W strefach służących komunikacji obiekt wyposażony jest w spełniającą kryteria dostęp ności elementy stolarki drzwiowej.

Pomieszczenia

Obiekt posiada sale lekcyjne i gabinety nauczycielskie o parametrach przestrzennych właściwych dla zagwarantowania dostępności dla pacjentów z niepełnosprawnościami. Drzwi do poszczególnych pomieszczeń są odpowiednio oznakowane , posiadają numery.

Utrudnienia

Główne drzwi wejściowe do budynku nie są wyposażone w automatykę. Brak systemu brak wydzielenia pomieszczenia higieniczno - sanitarnego przeznaczonego do korzystania dla osób niepełnosprawnych.

Hotel Koniczynka B

ul. Myśliwska 15 B 58-540 Karpacz

Dojazdy i parkingi

Budynek wyposażony w utwardzony plac na którym wyznaczone są miejsca parkingowe. Wydzielono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych..

Wejście do budynku

Obiekt posiada dwa wejścia do budynku. Wejście do pomieszczeń gospodarczych zlokalizowane jest z poziomu terenu. Wejście do pokoi hotelowych odbywa się z  rampy z krat metalowych po dwóch stopniach. Szerokość drzwi wejściowych umożliwia swobodne wejście do budynku osobom z utrudnionym sposobem poruszania się.

Komunikacja

Ciągi komunikacyjne posiadają odpowiednią szerokość pozwalającą na swobodne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia

Drzwi do poszczególnych pomieszczeń są odpowiednio oznakowane, posiadają numery.

Wiadomości dodatkowe

Na poziomie parteru zlokalizowana jest kotłownia. Na poziomie parteru znajdują się pomieszczenia warsztatu.

Utrudnienia

Główne drzwi wejściowe do budynku nie są wyposażone w automatykę. Brak wydzielonego pomieszczenia higieniczno- sanitarnego przeznaczonego do korzystania dla osób niepełnosprawnych. Brak wydzielonego punktu rejestracji. W strefach służących komunikacji elementy stolarki drzwiowej niespełniającą kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych. Obiekt nie posiada pokojów o parametrach przestrzennych właściwych dla zagwarantowania dostępności dla pacjentów z niepełnosprawnościami.

Hotel Koniczynka A

ul. Myśliwska 15 A 58-540 Karpacz

Dojazdy i parkingi

Budynek wyposażony w utwardzony plac na którym wyznaczone są miejsca parkingowe. Wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku

Obiekt posiada trzy wejścia do budynku. Wejścia zlokalizowane są z poziomu terenu. Główne wejście z rampy wykonanej z krat metalowych. Szerokość drzwi wejściowych umożliwia swobodne wejście do budynku osobom z utrudnionym sposobem poruszania się.

Strefa wejścia i rejestracji

Rejestracja jest widoczna dla pacjenta  od wejścia głównego. Punkt rejestracji umożliwia w odpowiedni sposób uzyskanie informacji.

Komunikacja

Z wejścia głównego można dostać się na piętro schodami. Ciągi komunikacyjne posiadają odpowiednią szerokość pozwalającą na swobodne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych. Schody wyposażone w poręcze.

Pomieszczenia

Obiekt posiada pokoje o parametrach przestrzennych właściwych dla zagwarantowania dostępności dla pacjentów z niepełnosprawnościami. Drzwi do poszczególnych pomieszczeń są odpowiednio oznakowane, posiadają numery. Wydzielono pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane do korzystania dla osób z niepełnosprawnościami.

Utrudnienia

Główne drzwi wejściowe do budynku nie są wyposażone w automatykę.

Kompleks Zarzecze - Budynek A,B,C,D

Dostępność architektoniczna:

ul. Myśliwska 13 58-540 Karpacz
Kompleks Zarzecze to cztery budynki połączone łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi.

Dojazdy i parkingi

Budynek wyposażony w utwardzony plac wyłożony kostką brukową na którym wyznaczone są miejsca parkingowe. Najbliżej wejścia do kompleksu wyznaczono miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. Wyznaczono miejsce podjazdu dla pojazdów upoważnionych – karetki. Zapewniono osobom poruszającym się na wózku pas ruchu wolny od przeszkód.

Wejście do budynku

Obiekt posiada siedem wejść do budynku. Wejścia zlokalizowane są z poziomu terenu. Teren przed wejściem głównym został tak ukształtowany aby umożliwić swobodny dostęp dla osób z niepełnosprawnościami. Szerokość drzwi wejściowych umożliwia swobodne wejście do budynku osobom z utrudnionym sposobem poruszania się. Drzwi wejścia głównego wyposażone są w automatykę.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.

Strefa wejścia i rejestracji

Rejestracja jest widoczna dla pacjenta od wejścia głównego. W strefie rejestracji umieszczono opis z odpowiednią informacją dotyczącą zasad poruszania się po obiekcie (czytelna tablica informacyjna). Dojście do miejsca rejestracji pozostaje na całej długości bez przeszkód architektonicznych. Punkt rejestracji umożliwia w odpowiedni sposób uzyskanie informacji i pierwszego kontaktu. Placówka zapewnia rejestracje telefoniczną.

Komunikacja

Z wejścia głównego można dostać się na poszczególne piętra zarówno windą jak i schodami. Obiekt posiada dostępną komunikację pionową budynku (dwie windy osobowe wyposażone w zjazd awaryjny). Ciągi komunikacyjne posiadają odpowiednią szerokość pozwalającą na swobodne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych. Schody wyposażone w poręcze. Poczekalnia została przygotowana w taki sposób aby umożliwić osobom z niepełnosprawnościami w odpowiedni sposób oczekiwanie na swoją kolejkę. W strefach służących komunikacji oraz w poczekalni obiekt wyposażony jest w spełniającą kryteria dostęp ności elementy stolarki drzwiowej.

Pomieszczenia

Gabinety zabiegowe oraz gabinety lekarskie dostępne są z poziomu punktu rejestracji parteru. Obiekt posiada gabinety o parametrach przestrzennych właściwych dla zagwarantowania dostępności dla pacjentów z niepełnosprawnościami. Drzwi do poszczególnych pomieszczeń są odpowiednio oznakowane , posiadają numery. – Wydzielono pomieszczenia higieniczno – sanitarne przystosowane do korzystania dla osób z niepełnosprawnościami. Lokalizacja poszczególnych Oddziałów szpitalnych jest jednopoziomowa na poszczególnych kondygnacjach. Sale chorych wyposażone w instalacje przyzywową. Na poszczególnych oddziałach szpitalnych wy-dzielono pomieszczenia higieniczno – sanitarne przystosowane do korzystania dla osób z niepełnosprawnościami.

Wiadomości dodatkowe

Kompleks posiada wydzielone miejsce dla przewijania dzieci. W kompleksie znajduje się basen rehabilitacyjny. W kompleksie wydzielono kriokomorę. Kompleks posiada wydzieloną kaplice. Kompleks posiada centralną stołówkę. Na terenie kompleksu zlokalizowany jest bar.

Utrudnienia

W automatykę wyposażone są jedynie drzwi wejścia głównego.