Deklaracja dostępności Centrum Medycznego Karpacz SA

Centrum Medyczne Karpacz SA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Medycznego Karpacz SA.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie występują poniższe niezgodności:

1. niektóre zamieszczone na stronie zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego
2. niektóre dokumenty zamieszczone są w formacie PDF, nie są dostępne cyfrowo
3. występują niejasne cele linków

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Osobą kontaktową jest Anna Cybulskabiurozarzadu@cmkarpacz.pl.
 • Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48530485463.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna:

Centrum Medyczne Karpacz

ul. Myśliwska 13, 58-540 Karpacz

Parking:

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 14 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 20 metrów.
 • Parking jest płatny.
 • Parking znajduje się przed kompleksem budynków Centrum Medycznego Karpacz.

Pies asystujący:

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku:

 • Główne wejście znajduje się przy parkingu, dobrze oznakowane.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu %.
 • Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 370 centymetrów.
 • Drzwi otwierają się automatycznie.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 155 centymetrów.
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.

Przestrzeń za wejściem:

 • Kompleks Zarzecze to cztery budynki połączone łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi. Na wprost od wejścia głównego znajduje się szeroki i długi hol. Na środku holu znajdują się 4 okrągłe kolumny, które są oznaczone kontrastowo.Po lewej stronie od wejścia, w odległości około 3 m, znajduje się Rejestracja. Z wejścia głównego można dostać się na poszczególne piętra zarówno windą jak i schodami. Na schodach do Działu rehabilitacji zamontowane są platformy przyschodowe. Aby skorzystać z platformy zadzwoń po obsługę dzwonkiem przy platformie. Ciągi komunikacyjne są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Schody oznaczone są kontrastowo, wyposażone w poręcze.
  Gabinety zabiegowe oraz gabinety lekarskie dostępne są z poziomu parteru. Oddziały szpitalne znajdują się na wyższych kondygnacjach. Pomieszczenia są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Drzwi do pomieszczeń są oznakowane i posiadają numery i opisy w języku Brajla. W korytarzu znajdującym się po prawej stronie, 5 m od wejścia głównego znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Toaleta jest po lewej stronie korytarza.
 • Informacja dotykowa o rozmieszczeniu pomieszczeń znajduje się w holu, po prawej stronie od wejścia głównego do budynku w odległości 3 metrów. Tyflograf jest na postumencie o wysokości 90 centymetrów.
 • Informacja rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w holu, na ścianie na wysokości 148 centymetrów, po prawej stronie od wejścia i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się po lewej stronie od wejścia. głównego ww odległości około 5 metrów po lewej stronie od wejścia. .
 • Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.
 • W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

Ciągi poziome:

 • Pomieszczenia znajdują się na 4 kondygnacjach.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe:

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
 • Możesz skorzystać z windy.

Schody:

 • Ciąg schodów składa się z 14 stopni.
 • Stopień ma wysokość 14.5 centymetrów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo

Winda:

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Szerokość drzwi wynosi 120 centymetrów
 • Winda znajduje się w budynku
 • Pierwsza winda znajduje się w korytarzu po prawej stronie od wejścia głównego w odległości około 15 metrów. Tą windą dojedziesz na piętro - jeden: do pracowni zabiegowych, na piętro pierwsze: na Oddział rehabilitacji pulmonologicznej i Rehabilitacji ogólnoustrojowej dzieci, na piętro drugie: na Oddział pulmonologi dziecięcej oddział V. Numer alarmowy w tej windzie to 800 444 555 lub 607 444 555.
  Druga winda znajduje się na końcu holu, po prawej stronie przed schodami. Aby do niej dojść trzeba minąć dwie pary zautomatyzowanych i skontrastowanych drzwi. Tą windą dojedziesz na piętro pierwsze: na basen, hydroterapię i do kriokomory, na piętro drugie: na Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej dorosłych, na piętro trzecie: do Działu rehabilitacji i inhalatorium, na piętro czwarte: na Oddział pulmonologi dorosłych i na Oddział alergologi, na piętro piąte: na Oddział rehabilitacji kardiologicznej. Numer alarmowy w tej windzie to 607 887 362.
 • Kabina windy ma głębokość 250 centymetrów i szerokość 137 centymetrów.
 • Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille'a.
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
 • Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 90 centymetrów.
 • W windzie są komunikaty głosowe.

Pomieszczenia:

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka:

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta ogólnodostępna dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, w korytarzu po prawej stronie, w odległości około 10 metrów od wejścia głównego. Na każdej kondygnacji znajdują się również toalety dla osób z niepełnosprawnością.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.
 • W toalecie jest przewijak dla dzieci.
 • W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 150 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 150 centymetrów.
 • Przestrzeń po lewej wynosi 70 centymetrów.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Przychodnia POZ Karpacz

ul. Konstytucji 3 Maja 71, 58-540 Karpacz

Parking:

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 10 metrów.
 • Parking jest płatny.
 • Parking znajduje się przed wejściem głównym do budynku.

Pies asystujący:

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku:

 • Główne wejście znajduje się przy parkingu, jest dobrze oznakowane.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo.
 • Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu %.
 • Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 180 centymetrów.
 • Drzwi otwierają się automatycznie.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 130 centymetrów.
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.

Przestrzeń za wejściem:

 • Po wejściu do budynku, po prawej stronie znajduje się wejście do apteki. Na wprost 290 centymetrów od wejścia, znajdują się kolejne automatycznie otwierane drzwi. Po prawej stronie za wejściem jest rejestracja. Po lewej stronie od recepcji znajduje się hol. Pod lewą i prawą ścianą znajdują się krzesła z poręczami. Wzdłuż holu znajdują się drzwi do gabinetu zabiegowego i do gabinetów lekarskich.
 • Informacja rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w w korytarzu po wejściu do budynku na lewej ścianie na wysokości 130 centrymetrów i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się po prawej stronie, za drugimi drzwiami wejściowymi. po wejści
 • Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.
 • W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

Ciągi poziome:

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Pomieszczenia:

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka:

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Na wprost od wejścia, w odległości 10 metrów znajdują się drzwi z zamkiem antypanicznym. Za drzwiami, 5 metrów po prawej stronie znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 • W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 100 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 85 centymetrów.
 • Przestrzeń po lewej wynosi 120 centymetrów.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Poradnie MEDICTA

ul. Wolności 140, 58-506 Jelenia Góra 

Parking:

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking znajduje się przed wejściem do budynku.

Wejście do budynku:

 • Wejście główne znajduje się przy parkingu.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 15%.
 • Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 157 centymetrów.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 95 centymetrów.
 • Drzwi są przeźroczyste i nie są kontrastowo oznaczone.

Przestrzeń za wejściem:

 • Za pierwszymi przeszklonymi drzwiami w odległości 1 metra, po prawej stronie znajdują się drugie drzwi o szerokości 82 centymetrów. Po lewej stronie od wejścia znajduje się rejestracja. Za rejestracją po lewej stronie znajduje się korytarz. Na środku korytarza znajduje się słup o wymiarach szerokość 44 centymetry i długość 187 centymetrów. Po obu stronach korytarza znajdują się gabinet zabiegowy i gabinety lekarskie.
 • Informacja rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w holu na ścianie na przeciw rejestracji na wysokości 105 centymetrów i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się po lewej stronie od wejścia.
 • W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.

Ciągi poziome:

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Pomieszczenia:

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka:

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta znajduje się na wprost, na końcu korytarza po lewej stronie za rejestracją.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 100 centymetrów.
 • Pochwyt jest po prawej stronie ustępu.

Przychodnia POZ ORLE

ul. Cieplicka 83A, 58-560 Jelenia Góra

Parking:

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking znajduje się przed wejściem głównym do budynku. Dla pacjentów przychodni są wydzielone trzy miejsca.

Wejście do budynku:

 • Wejście główne znajduje się przy parkingu.
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 200 centymetrów.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 105 centymetrów.
 • Drzwi są przeźroczyste i nie są kontrastowo oznaczone.

Przestrzeń za wejściem:

 • Za drzwiami wejściowymi znajduje się korytarz o długości 2 metrów. Po prawej stronie znajduje się hol. Po lewej stronie holu znajduje się rejestracja.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się w głównym holu po lewej stronie.
 • Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.
 • W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.

Ciągi poziome:

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Pomieszczenia:

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka:

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w korytarzu po lewej stronie za rejestracją, po lewej stronie.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 120 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 130 centymetrów.
 • Pochwyt jest po prawej stronie ustępu.

Aplikacje mobilne:

 • brak

Dodatkowe informacje:

Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): https://www.cmkarpacz.pl/o-nas/etr-informacja-o-centrum-medycznym-karpacz

Informacja o naszej działalności w języku migowym (PJM): https://www.cmkarpacz.pl/o-nas/zakres-dzialalnosci-w-pjm


Jak wnioskować o tłumacza polskiego języka migowego: https://cmkarpacz.tumigamy.online/
Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności.