Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Centrum Medycznego Karpacz SA

Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Centrum Medycznego Karpacz SA celem zwiększenia jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych w poradni pulmonologicznej i kardiologicznej w zakresie porad udzielanych pacjentom po przebytym COVID-19

W dniu 17.11.2022 r. Zarząd Centrum Medycznego Karpacz S.A. podpisał umowę dotyczącą dofinansowania projektu nr RPDS.12.01.00-02-0009/22 pn. „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Centrum Medycznego Karpacz SA celem zwiększenia jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych w poradni pulmonologicznej i kardiologicznej w zakresie porad udzielanych pacjentom po przebytym COVID-19” w ramach działania 12.1 „Zwiększenie jakości i dostępności usług zdrowotnych w walce z pandemią COVID-19”, Oś priorytetowa 12 REACT-EU, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych w poradni pulmonologicznej i kardiologicznej CMK S.A. w zakresie porad udzielanych pacjentom po przebytym COVID-19.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

Zadanie nr 1 Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia do poradni pulmonologicznej

1. wyposażenie pracowni RTG poprzez zakup aparatu RTG
2. integracja aparatu RTG z systemami teleinformatycznymi Wnioskodawcy
3. wyposażenie pracowni spirometrii poprzez zakup 2 zestawów spirometrów
4. integracja spirometrów z systemami teleinformatycznymi Wnioskodawcy
5. niezbędne prace adaptacyjno-dostosowawcze w poradni pulmonologicznej związane z uruchomieniem zakupionego sprzętu.

Zadanie nr 2 Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia do poradni kardiologicznej

1. wyposażenie pracowni kardiologicznej poprzez zakup 8 zestawów holterów
2. integracja holterów z systemami teleinformatycznymi Wnioskodawcy
3. wyposażenie pracowni kardiologicznej poprzez zakup systemu do badań wysiłkowych
4. niezbędne prace adaptacyjno-dostosowawcze w poradni kardiologicznej związane z uruchomieniem zakupionego sprzętu

Zadanie nr 3 Promocja projektu Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące cele szczegółowe

 1. zakup aparatury i sprzętu medycznego
2. poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu
3. poprawa jakości opieki zdrowotnej
4. zmniejszenie wskaźnika śmiertelności w regionie w dłuższej perspektywie czasowej
5. poprawa warunków leczenia pacjentów zmagających się ze skutkami COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 1 440 000,00 zł