Obowiązek informacyjny_system monitoringu wizyjnego_CMK_wersja_1.2_19-02-2021

Zgodnie z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), w szczególności art. 6 ust. 1 lit. f oraz art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy, Centrum Medyczne Karpacz Spółka Akcyjna informuje, że Administratorem danych osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego (obraz) jest Centrum Medyczne Karpacz Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpaczu ul. Myśliwska 13, 58-540 Karpacz, zwana dalej Administratorem.

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podniesienia bezpieczeństwa ludzi i mienia), ochrony żywotnych interesów osób przebywających na terenie CM Karpacz oraz zabezpieczenie materiału dowodowego w przypadkach zarejestrowania zdarzeń niezgodnych z prawem.
2. Zakres operacji dokonywanych w systemie nagrywania obrazu bez dźwięku to: zapisywanie, przeglądanie, udostępnianie, usuwanie.
3. Zapisy z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres do 90 dni, po którym zostaną trwale usunięte.  
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
5. Pani/Pana dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (Policja, Sąd, Prokuratura) na pisemny w niosek ze strony tych instytucji.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Administratora z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w terminie do 3 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło być zarejestrowane (oznacza to dzień wystąpienia zdarzenia). Wniosek można złożyć osobiście, drogą elektroniczną na adres: sekretariat@cmkarpacz.pliodo@cmkarpacz.pl  lub pocztą tradycyjną.  
8. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.cmkarpacz.pl w zakładce Dla Pacjenta_RODO_ochrona danych osbowych, na stronie intranetowej w zakładce Polityka Bezpieczeństwa_Obowiązek informacyjny oraz u Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
9. Odpowiedź na wniosek otrzyma Pani/Pan bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszają przepisy dotyczące danych osobowych.